۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزارش يك تعطيل

بعد از مدتها صبح بیکار بودم و ساعتهادر رختخواب کش و قوس رفتم و دیدم تازه شده هشت، بلند شدم تاچراغهای حیاط را خاموش کنم، دیروز بالاخره برقکار اومد و کل چراغها را تعویض کرد ، به شیوه شیرازی گذاشتهبودم تا آخری هم بسوزد بعد خبرش کنم، با تعجب گفت: همشون با هم سوختن؟!!!
خواستم در حیاط ورزش کنم پام رفت تو‌چاله، من برنامه ام برای سال جدید ورزش کردنه و به شما گفتم که دررودروایسی بیفتم، احیانا فیلمی، نرم افزاری، برنامه ای برای یوگا هست دانلود کنم؟
برگشتم خونه و به کوه ظرفها نگاه کردمو دیدم نه هنوز آمادگی روبرویی با این حجم دردناک را ندارم
آب جوش گذاشتم و صورت شستم و رفتم تو حیاط
زیر درختان نارنج بهار ریخته بود، جارو کردم در سبد ریختم که بعدا بشورمشان، عطری دارند
علفهای هرز را از دور درختان وجین کردم، ماجرای من و این علفها بامزه است، زشتها را وجین می کنم، خوشگلها رانگه می دارم و عجیب اینکه، علف هرز هرسال با سال دیگر فرق دارد!گمانم گند زدم به پوشش گیاهی منطقه
صاحب باغ پشتی صدایم کرد، از وقتی گوسفندانش را فروخته و برای چرا نمی آورد ، نمی بینمش زیاد
با هم گپ زدیم، به شوخی می گفتم باغت را می خرم اگر کسی خواست در آن ساخت و ساز کند و او‌ می گفت خانهات چند؟
تشکر کردم ازش بابت گلهای وحشی  انتهای باغش را که به خاطر من درو نکرده بود تا منظره پشت پنجره ام قشنگباشد، از حیرتش فهمیدم به خاطر من نبوده، از دستش در رفته!
برگشتم داخل خونه و چای سبز با نبات و بهار نارنج درست کردم و در مهتابی نشستم و عجب چیزی شده بود
و بالاخره دیدمش، شانه بسرهای پارسال را یادتون هست، حالا فقط یکی اومده بود اما از کرمی که به دهان داشتخیالم راحت شد خانمه هم یک جایی روی تخمها نشسته 
برگشتم داخل خانه و کرسی را جمع کردم و لحاف را هوا  دادم و زیرش را جارو زدم، رفیق خوبی بود برای شبهایسرد زمستانم
جاروبرقی متاسفانه دیروز از تعمیرگاه برگشت و کاملا سالم است، این مدت از زیر جارو در می رفتم به بهانه خرابیاش و حالا مجبور بودم که روشنش کنم، نمی دونم از کدوم بیشتر بدم می یاد، جارو یا ظرف؟ اوومممم....فکرکنم....هر دوتاش!
سرسری جارو زدم و  اتاقها را مرتب کردم، این کار را دوست دارم، دکور عوض کردم تا جای خالی کرسی پر شود وبالاخره آنتن تلویزیون را وصل کردم، بعد از سه سال
بله من از تلویزیون هم بدم می آید ، اما به دلیل فشار مهمانها مجبور شدم نصبش کنم
با ماست و توت فرنگی همسایه و پسته و گردو رشوه دانشجو ، چیزی به عنوان ناهار درست کردم و خوردم، شبیهمعجون شد و خوشمزه بود
بقایای اشغالها را بردم در حیاط اون یکی همسایه برای مرغهایش بریزم، دیدم هست، درباره درختها و آفتها صحبتکردیم و یک بسته گردو رشوه دانشجو را بهش دادم و اونم تشکر کرد بابت هرس نی ها
خانه ویرانه ای در همسایگی من و اوست که پر از نی بلند شده و مار افتاده و هیچکس رسیدگی نمی کند، منهمدیروز کارگری را فرستادم داخل حیاطشان و تمام نی ها را قطع کرد و سم ریخت، تشکرش از این بابت بود
برگشتم خانه، باد می آمد و ابری شده بود، خواب می چسبید، با صدای باد و درخت خوابیدم
بیدار که شدم هوا بهتر شده بود
رفتم داخل حیاط و انجیرنروکی که بالای گلهای کاغذی سایه انداخته بود را چیدم، یاد گرفته ام بدون اره با داسهرس می کنم
بعد رفتم بالای نردبان و به بدبختی گیس های بید مجنون را کوتاه کردم، اینقدر که زیاد و نامرتب در آمده بود،داشت کمرش می شکست، سرش که سبک شد کمرش را با طناب به دیوار چسباندم که استراحت کند
خودم هم رفتم اینستاگرام و گپی زدم با خوانندگان و پرتقال خوردم
بعد رفتم سراغ گیسوان یاس زرد که نمی گذاشت در خانه باز شود، موهای او را هم کوتاه کردم که زیرش دو قلمهپارسال را دیدم که حسابی بزرگ شده بودند، بیرونشان آوردم و یک جای آفتابگیر کاشتم
و متوجه شدم که بالاخره جای مناسب پالونیا پیدا شد
این طفلک از قبل از عید که خریدمش هنوز تو گلدون بود ، چون نباید کنار خانه، کنار چاه، و کنار لوله آب می بودحالا اینجا کاملا متاسبش بود، کاشتمش، آبش دادم، ماچش هم کردم که جاگیر شود در خانه جدید
بعد با بلوک سیمانی باغچه جدیدی طراحی کردم تا وفتی بابایی آمد برایم اجرا کند
برگشتم روی صندلی مهتابی و آنقدر نشستم و به درختان و گلها و شانه بسر لبخند تا غروب شد و برگشتم خانه 
حالا انقدر شنگول بودم که بتوانم با سرنوشت محتومم در سینک روبرو شوم
نه خوب که فکر می کنم از ظرف بیشتر از جارو بدم می آید

دور زدن تحريمها

خسيس هستم؟نمی دونم  اما بیشتر مشكلم اينه كه جستجو، انتخاب و خريد برايم مشكل است ،مصرف گرا هم اصلا نيستم ، دلبسته اشيا مي شوم و اگه از وسيل...