۲۹ آذر ۱۳۸۶


شما بگویید چه کنم؟(به شیوه بر سر دوراهی های زن روز سابق)
قسمت منطقی شخصیتم می گوید که:
سکه های جایزه را بفروش بگذار روی پول پیش خانه تا اجاره کمتری بدهی...
قسمت چیز خل شخصیتم می گوید:
کریسمسه آتیش بزن به مالت یه سفر اروپا حالی به حولی ...
حالا ...حالا حالا حالا بگیر دستاتو بالا...دریم لام لالام لام دریم دام دادا دام دام

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...