شما بگویید چه کنم؟(به شیوه بر سر دوراهی های زن روز سابق)
قسمت منطقی شخصیتم می گوید که:
سکه های جایزه را بفروش بگذار روی پول پیش خانه تا اجاره کمتری بدهی...
قسمت چیز خل شخصیتم می گوید:
کریسمسه آتیش بزن به مالت یه سفر اروپا حالی به حولی ...
حالا ...حالا حالا حالا بگیر دستاتو بالا...دریم لام لالام لام دریم دام دادا دام دام

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه