۲۷ مهر ۱۳۸۷

لبخند بزن رزمنده

صبحی که بایه قبض تلفن صد هزار تومنی شروع بشه خدا به داد شبش برسه....

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...