۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

حالا شاید شد

امیرعمل کردی می یام بیمارستان برات کمپوت می یارم

فکر نکنم بتونم بخورم که ...باید شیافش بکنم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دماغتو عمل می کنی؟

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...