دو راننده پشت به هم تکیه داده بودند و سیگار می کشیدند و به افق خیره شده بودند

- اکبر کاندید شد همه چی کشید پایین- ردش کردن
- حالاهمه چی می کشه بالا

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه