۲ خرداد ۱۳۹۲

دو راننده پشت به هم تکیه داده بودند و سیگار می کشیدند و به افق خیره شده بودند

- اکبر کاندید شد همه چی کشید پایین- ردش کردن
- حالاهمه چی می کشه بالا

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...