۲ خرداد ۱۳۹۲

دو راننده پشت به هم تکیه داده بودند و سیگار می کشیدند و به افق خیره شده بودند

- اکبر کاندید شد همه چی کشید پایین- ردش کردن
- حالاهمه چی می کشه بالا

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...