با همین املا به قرعان

روی یه دیوار سفید تازه رنگ شده تو بابل نوشته بود
مرگ بر صهیونسی و فمینزم

نظرات

ganjafeh گفت…
feواغعن با حمین عملا؟؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه