با همین املا به قرعان

روی یه دیوار سفید تازه رنگ شده تو بابل نوشته بود
مرگ بر صهیونسی و فمینزم

نظرات

ganjafeh گفت…
feواغعن با حمین عملا؟؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠