۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

با همین املا به قرعان

روی یه دیوار سفید تازه رنگ شده تو بابل نوشته بود
مرگ بر صهیونسی و فمینزم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

feواغعن با حمین عملا؟؟

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...