با این همه می چرخد...

روزی که صبحش با صدای دوستی آغاز شود که گریه کنان پشت تلفن می گوید: بابام مرد
به نظر روز خوبی نمی رسد

اما همین روز می تواند با تمرین مضحک دختران هنگام اجرای صحنه غش کردن تبدیل به روزی پر از خنده شود . بخصوص اون دختری که با وجود توضیح و تکرار باز هم  آب را قبل از  عمل غش ،روی  شخص غش شونده! می ریخت

و توضیح خنگی اش می گفت

من ماهی گلی  خوشبختی هستم با حافظه کوتاه مدت 5 ثانیه ای که در تنگ ماهی همه چی برام جدید و تازه است 

نظرات

مهدی گفت…
چه جالب اصل زندگی همینه خنده وگریه کنارهم

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠