چرا رها از طریق تله پاتی نفهمید که باید کلید را بیاره؟!!!

خواهرک به من گفت که می یاد خونه ام و منم بهش گفتم که با رها هماهنگ کنیم که کلید رابه دستت برسونه 
خب خواهرک هم اومد و پشت در موند و  رها که از ماجرا خبردار  شده با حیرت  به من زنگ زده میگه 
نظرت چیه منهم در جریان تصمیماتون بذارید
.
.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠