۲۷ آذر ۱۳۹۲

:))

یکی از همکارها تعریف می کرد که یکی از پیرمردهای تریاکی روستاشون فوت کرده؛ تا چند روز همینطور موشهای خمار  از سقف می افتادن پایین

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...