افجه ، هنزک، آبنیک ، برگ جهان،ناران

برفی که تو اولین رد پایش هستی
چلچراغهای یخی آویزان از درختان 
حریر مهی که بر زمین های خیس آفتابخورده می چرخید
گرمای گونه هایت در نسیمی که در خود دانه های سرد داشت
دیزی و چایی و  جاده ها 
 جاده ها جاده ها جاده ها 
نظرات

299 گفت…
دوست داشتنی بود هواش ...

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠