ایشالا به تیر غیب گرفتار شود ادم دروغگو به حق همین صاحب تکیه !

خانم لپ گلی فروشنده تنها سوپری روستا پرسید
-  بدون ماشین ؟ پای پیاده با یه زن حامله ؟ واسه چی اومدین روستای ما؟
- ما؟ چیزه؟ گردش؟...نه ..ببب برای زیارت تکیه
-  نذر داشتید؟
- نممم ...بلمم.. بعله 
برایمان شیر تازه دوشیده گاو را در شیشه ای ریخت و اجازه استفاده از دستشویی خانه اش را به ما داد و شوهرش را مجبور کرد با وانتش ما را به اولین شهر نزدیک برساند

نظرات

‏ناشناس گفت…
مهارت های فرهنکی

به قول این خارجی ها
Cultural comptence

hastid assaasi

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠