:))))

زنگ زدم واسه روز پدر،  بابايي مي گه:
-تو ته تغاري هميشگي من هستي
- پس خواهرك چي؟
- او؟ او از يي دوري ها هس توش نون خيس مي كنم واسه گنجيشگا، از همونان

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠