زن و مردي ميانسال با عكس دختري در دست و بار كوههاي جهان بر دوش هايشان

شما نديديش؟ آخرين بار تو همين خيابون ديدنش، شما، شما نگاه كن؟ بيست سالشه، آشنا نيست برات؟
،
،
،

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠