با لحني جدي مي گه: فكر كنم ديگه وقتشه ترم تموم بشه

موقرمز خواب ديده كه تو جلسه دفاع اسلحه كشيده دانشجوشو كشته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠