دانشجويان آخرالزمان

 استاد يه سوال دارم
بفرماييد
مي شه براتون آواز بخونم
آواز؟ كجا؟
همين جا پشت تلفن
!!!!!؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠