ولي ما گونه اي مقاوم به تمامي سموم و آفات هستيم، مگه نه؟!

با مامان رها تو جاده ها ي شمالي مي چرخيديم، و او مدام از گلها و گياهاني مي پرسيد كه نهال و يا قلمه اشان را با خود ببرد
رها بهش گفت: مامان اينا تو تهران در نمي ياد
مامانش با غم ادامه داد: اوهوم، تو تهران آدما  از پا درميان

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠