۱۳ آذر ۱۳۹۴

ولي ما گونه اي مقاوم به تمامي سموم و آفات هستيم، مگه نه؟!

با مامان رها تو جاده ها ي شمالي مي چرخيديم، و او مدام از گلها و گياهاني مي پرسيد كه نهال و يا قلمه اشان را با خود ببرد
رها بهش گفت: مامان اينا تو تهران در نمي ياد
مامانش با غم ادامه داد: اوهوم، تو تهران آدما  از پا درميان

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...