منم كه عاشق وسعت نظرش شدم

آقا  اون  پارچه ها گلداراتون، برا ی مبل هستن یا پرده؟
مبل، پرده،  لباس عروس
!!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠