۷ مهر ۱۳۹۵

غيورر ر

از مزاياي داشتن يك دوست لُر اين است كه با ايستادن روي قابلمه چدني كج شده، درستش مي كند!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...