غيورر ر

از مزاياي داشتن يك دوست لُر اين است كه با ايستادن روي قابلمه چدني كج شده، درستش مي كند!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

١٤٠

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا