۷ مهر ۱۳۹۵

غيورر ر

از مزاياي داشتن يك دوست لُر اين است كه با ايستادن روي قابلمه چدني كج شده، درستش مي كند!

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...