تسليت زمانه

امروز در سواري هاي تهران -شمال به پيرزن هفتاد و هشت ساله گفتم كه جوانتر مي زند، ٦٥ ساله مثلا
گفت : اگر ٦٥ ساله بودم كه غمي نداشتم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠