۱۷ تیر ۱۳۹۶

تسليت زمانه

امروز در سواري هاي تهران -شمال به پيرزن هفتاد و هشت ساله گفتم كه جوانتر مي زند، ٦٥ ساله مثلا
گفت : اگر ٦٥ ساله بودم كه غمي نداشتم 

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...