بدن اينقدر جو گير آخه؟!

خب بچه ها حقيقتش اينه كه دوره رژيم خام گياهخواري بيست روزه بود اما من ديگه نتونستم برگردم به پخته خواري و گوشت خواري!
مي خواستما، نمي شد
اينجوري بود كه  بعد از اون هر روز كه غذاي پخته ميخورم، شب تا صبح كف پاهام آتش مي گرفت و بي خواب مي شدم و گوارشم بهم مي ريخت
نتيجه اينكه بعله
من همون موقع هابرگشتم به خام گياهخواري
البته در مهماني هااگر هوس كنم  غذا ميخورم و عوارضش را تحمل مي كنم اما فعلا كه هنوز در اين خانه شعله گاز روشن نشده و منهم حالم خوب است روي شصت كيلو باقي ماندم 
اما خدايي از جمله من به رها كه: من مي دونم تا آخر عمرم امكان نداره روزي گياهخوار بشم !
 دو سه ماه بيشتر نمي گذره!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠