۱۰ دی ۱۳۸۶


دیوونه ان این خارجی ها… یک نفر تو استرالیا در باره نظریات محی الدین بر روی معماری کار کرده علافن به خدا ...محی الدین به اونا چه ربطی داره اخه؟ واقعا که... خارجی های احمق بیشعور نفهم
محی الدین می دونید کیه؟ همون که گفته بوده: زمانی که سین وارد شین شود قبر من ظاهر می شود
و سالها بعد از مرگش زمانی که سلیمان وارد شام می شود دستور بازسازی قبر محی الدین را می دهد

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...