۲۴ دی ۱۳۸۶

اتساع حدقه


- علی چرا بهنازو نبردیش جشنواره؟

- بابا من 6 بار زنگ زدم سه بار جواب نداد ..سه بار هم به دلیل اتساع حدقه نیومد

- طفلک...اتساع حدقه داره؟

- نه همون ک ون گشادی منظورمه

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...