۲۴ دی ۱۳۸۶

اتساع حدقه


- علی چرا بهنازو نبردیش جشنواره؟

- بابا من 6 بار زنگ زدم سه بار جواب نداد ..سه بار هم به دلیل اتساع حدقه نیومد

- طفلک...اتساع حدقه داره؟

- نه همون ک ون گشادی منظورمه

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...