۲۰ بهمن ۱۳۸۶در زمان قاجار 27 کشتی اشیا عتیقه وباستانی توسط نماینده اداره مخابرات انگلیس از دولت ایران خریداری می شود و از بوشهر به لندن می رود همه هم کاغذ خرید دارند با سند ومدرک...27 تا کشتی ..27 تا

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...