۲۹ اسفند ۱۳۸۶

باغ ارم


ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
در باغ ارم به تنهایی با یک لیوان فالوده شیرازی که عرق نسترن داخلش ریخته بودن قدم زدم...حقیقتا موزیک زیبایی پخش می کردند هرچند باغ به پر گلی همیشه نبود اما خوب بود به خصوص ردیف درختان ارغوان که به اسمان رنگ پاشیده وبودند و سروناز شیراز...راز جذابیت این درخت درچیست؟ دستم راروی تنه سر به فلاک کشیده اش می گذاشتم و جریان خونش را حس می کردم
بعد از مدتها گل یخ دیدم..در نوجوانی ما افتخاری بود زمانی که با یک شاخه کوچک گل یخ وارد کلاس می شدی و مدام انرا موبوییدی تا چش همه درآد( حسرتی که همیشه به دل من ماند)
یه کاج تو باغ ارم بود اسمش بود کاج حلب، بازدید کنندگان یک نقطه زیر ح گذاشته بودن شده بود: کاج جلب!!! انقدر خندیدم تا همه متوجه شدن خل هستم
ضمنا دو سه تا درخت زیبا دیدم که همه افغانی بودن کاج افغانی، سرو افغانی و عجیب اینکه خیلی خوشگل بودن... اخه انتظار داشتم خیلی کج وکوله باشن!!! افغانیا ببخشیدا

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...