۱۰ فروردین ۱۳۸۷دارم می ترکم ....صبحانه آش سبزی شیراز و حلوای کاسه خوردم... دارم می میرم... ...قصد دارم یه شعبه از این آش و حلوا تو تهران بزنم... گمونم میلیونر بشم
من برگشتم تهران...به شهر کار، استرس و لذت احساس زنده بودن....

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...