دارم می ترکم ....صبحانه آش سبزی شیراز و حلوای کاسه خوردم... دارم می میرم... ...قصد دارم یه شعبه از این آش و حلوا تو تهران بزنم... گمونم میلیونر بشم
من برگشتم تهران...به شهر کار، استرس و لذت احساس زنده بودن....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه