۲۰ فروردین ۱۳۸۷


من جواد ترین شلوار دنیا را خریدم. رنگش همون آبی دهاتیه است و روی آن گلدوزی شده و وسط گلدوزی ها یک پروانه قرمز هست...(صبر کنید هنوز تموم نشده)...پاچه اش بر می گرده و روی برگردونش با پولک صورتی نوشته لاو ...اوهوق

...هی می رم تو کمد بهش نگاه می کنم ومی خندم...چراخریدمش؟

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...