۲۰ فروردین ۱۳۸۷


من جواد ترین شلوار دنیا را خریدم. رنگش همون آبی دهاتیه است و روی آن گلدوزی شده و وسط گلدوزی ها یک پروانه قرمز هست...(صبر کنید هنوز تموم نشده)...پاچه اش بر می گرده و روی برگردونش با پولک صورتی نوشته لاو ...اوهوق

...هی می رم تو کمد بهش نگاه می کنم ومی خندم...چراخریدمش؟

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...