۲۱ فروردین ۱۳۸۷

بوی خارجه


دختر خاله عروسک قورباغه ای منو بو می کنه میگه :وای کو نش چه بوی خوبی می ده ، انگار توخارجیم!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...