زنده کشی ملیدوستم رفته کارت ملی شو بگیره دیده دارن به یه شوهری می گن: چون خانم شما فوت کردن ما نمی تونیم کارت براشون صادر کنیم
و البته تمام مدت خانم فوت کرده کنار دست آقا شون ایستاده بودن و مشرف به سکته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه