۱۷ مهر ۱۳۸۷

زنده کشی ملیدوستم رفته کارت ملی شو بگیره دیده دارن به یه شوهری می گن: چون خانم شما فوت کردن ما نمی تونیم کارت براشون صادر کنیم
و البته تمام مدت خانم فوت کرده کنار دست آقا شون ایستاده بودن و مشرف به سکته

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...