۱۷ مهر ۱۳۸۷

زنده کشی ملیدوستم رفته کارت ملی شو بگیره دیده دارن به یه شوهری می گن: چون خانم شما فوت کردن ما نمی تونیم کارت براشون صادر کنیم
و البته تمام مدت خانم فوت کرده کنار دست آقا شون ایستاده بودن و مشرف به سکته

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...