۱۶ فروردین ۱۳۹۰

بچه های اخر آلزمان

رکسانا توجاده دیده یه ماشینی بدجور سبقت می گیره، زنگ زده به 110 اونا هم ماشین را گرفتن

قهوه خونه بعدی ماشین را می بینند و راننده آشنای بدجوری از کار درمی یاد ، اونم شاکی که آره 110 مارو گرفته و اینا هم صداشو در نیاوردن که ما بودیم

تا وقتی که دختربچه خانواده خوشحال جیغ زده که: آره مابودیم خیلی بد رانندگی می کردید اگه بازم این طور رانندگی کنید دوباره زنگ می زنیم هااا...


۳ نظر:

کیقباد گفت...

کماکان اول شدن لطف دارد !

سروش گفت...

آی یه حالی میکنم با این صداقت بچه ها...
از قدیمم گفتن:
حرف راستو از بجه بشنو.

ناهید کوچولوو گفت...

خوشم اومد

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...