۱۳ آذر ۱۳۹۰

بامبوهایم ریشه زده اند

حالا دیگر خیالم راحت است که زنده می مانند

هر وقت که ساقه ات را می برند و از باغچه ات بیرون می برند به جایی دیگر

باید طاقت بیاوری ،این زمان را بگذرانی تا ریشه بزنی

آن وقت خیالت راحت است که زنده می مانی

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...