۵ فروردین ۱۳۹۲

بخوریمشون

پسرخاله های دوقولم که یادتان هست
مادرک هر وقت می خواهد به فسقلی ها غذا بدهد،پ ارچه ای پهن می کند زیرشان که با آرامش بریزند و بپاشند
حالا هر وقت که مهمانها زیاد هستند و سفره روی زمین می اندازیم
قبل از بشقاب و قاشق
این دو تا با جدیت تمام می روند وسط سفره می نشینند، منتظر

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...