اس ام اس زده


رفتی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بزنی؟
جواب دادم کنار رودخونه  هستم مشغول صرف کباب
می گه آهان پس  بعدش برو سیخ محکمی بر شکم یاوه گویان بزن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠