۸ تیر ۱۳۹۲

تصور میکنم قیافه عمه را

عمه سنگین و رنگین  امیر زنگ زده باهاش کلی درددل کرده و امیرهم محترمانه و موقر دلداری داده اون هی غر زده ؛امیر هی گوش داده
آخرش عمه گفته :می دونی امیرجان؛ مشکل زندگی من اینه که خیلی حاشیه داره 
امیر گفته : عمه خانم،  قران و مفاتیح هم حاشیه دارن ، شما که عددی نیستی

۱ نظر:

اونکه تا دو ماه دیگه دستاش زیر چونه شه ، چشم به افق های دور داره و امید اینا و اینا گفت...

یعنی تا اون موقع، زخم بستر نمی گیرم روی زمین میشینم پشت لپتاپ؟

اينستاگرام gisoshirazi

مدتها بود اينجا نيامده بودم فقط خواستم بگم زنده و سالم هستم و هر روز در اينستاگرام مي نويسم تشريف بياوريد اون ور منم تلاش مي كنم كه ...