فردین زنده است

گفته بودم دو تا پسرخاله دوقلو دارم
وقتی از سر کوچه می یان، مادرک زودتر در را باز می کنه و اونا به طرفش می دوند
یکیشون همیشه توی راه زمین می خوره
دومی همیشه با دیدن افتادن داداشش، خودش را عمدا می زنه زمین

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠