بعد دیدم داره به اشکهای من می خنده ..جدی نگرفته بوده

امروز بعد از گریه های حقیقی دخترک بازیگر رفتم؛ بغلش کردم و اصرار که جان من اینقدر جدی نگیر.. همش فیلمه به قرعان

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠