طلایه دار

در زمینه جنگل سبز باران خورده و پوشیده در ابر و مه 
یک سپیدار با برگهای پاییزی ایستاده بود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠