ﻭ ﺩﺭﯾﺎ ﻧﯿﺰدﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ

ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺯﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻮﯼ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﺐ ﻫﻤﭽﻮﻥﻣﻮﺝ ﺑﺮ ﺗﻨﻢﻣﯽ ﻏﻠﺘﺪ

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠