۷ آذر ۱۳۹۲

ﻭ ﺩﺭﯾﺎ ﻧﯿﺰدﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ

ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺯﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻮﯼ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﺐ ﻫﻤﭽﻮﻥﻣﻮﺝ ﺑﺮ ﺗﻨﻢﻣﯽ ﻏﻠﺘﺪ

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...