۵ دی ۱۳۹۲

بهانه های بزرگ خوشبختی

کاهوی تازه با شربت نارنج باغهای شیراز

۲ نظر:

سرم گفت...

میخونمت

الا گفت...

گیسو جونم، اگه شد یه کم از شربت برای من کنار بذار. منم برات پنیر بز میارم.و تو گفتی دختری با گردنبند مروارید. اسم انگلیسی اش :milkmaid هست.خب اونم میارم .

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...