ایرانیان غریب

راننده تاکسی امروز می گفت:
- خانم هرکی رییس می شه؛ باید برن تحقیق کنن که سر سفره دیگرون بزرگ نشده باشه
- چه ربطی داره ؟
- کسی که بقیه نونش داده باشن، عادت کرده که از جیب من و شما بخوره ، این بشر دیگه آدم نمی شه!
- چی می شه پس؟
- دزد می شه خانم، حتی رییس جمهور هم،خب ،دیدیم دیگه ،می شه اما آدم؟ نع نمی شه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠