همون استاد ادبیاته


دانشجو: استاد" مشرب" را چطور می نویسند؟
 استاد: من در تو این توان را می بینم که بتوانی "مشرب" را هم چند جور بنویسی!!!! باور کن

نظرات

‏الا گفت…
مش رب .
اینو در نظر داشته.

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠