زادگاه

 كوههاي كم ارتفاع با خطوط منحني روي ان، خط باربك سبز گندمزار در حاشيه ان و رنك آبي آسمانش
شيراز در جايي عميق تر است 
با ان همه تصوير زيبايي كه از سراسر جهان در چشمانم جا گرفته است
شيراز در جاي ديگري است

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠