اي جان من

مادرك:اي چيا رو ننويس،او وقت همه مي گن اينا چه خل چل هايي هستند 
خواهرك:نه كه نيستيم؟
مادرك: من نيستم ، من روشن ضميرم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠