عزيزوم

مادرك مي گه :اي عكسو، با  فوت شوپ درس مي شه؟
خواهرك مي خنده ماچش مي كنه مي گه :قربون فوت شوپت برم
مادرك مي گه :نفرين  ننم گرفت ، مي گفت الهي بچاتون مسخره تون كنن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠