و من فهميدم بايد شش بار ديگر بايد آنها را بلند كنم

آكواريوم هتل چمران، اولين برخورد دوقلوها با ماهي زنده بود و حالا انبوه سوالاتي كه بايد پاسخ مي دادم:
چرا كوچيكن
چرا بزرگن
چرا ايستاده
چرا راه مي ره
كي اينارو درست كرده
منو مي خورن
چهار باري آنها را بلند كرده بودم تا ماهي ها را ببينند و كمرم در حال شكستن بود كه  آن وسط يكي از دوقلوها مي گويد: داري اذيت مي شي
به شدت احساساتم قلمبه شده بود و بزغاله گلوم را گرفته بود از اين عواطف پاك كودكانه كه متوجه شدم جمله صرفا خبري بود و ..

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠