۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

رها هستند، معاون سردبير اخراجي با شش سال سابقه مطبوعاتي

-کجایی ؟
- شهرری
- اونجا چیکار می کنی؟
- مسافر خورد اومدم
....و در نصف روز مسافرکشی اش 45 هزار تومن در آمد داشته

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...