خب در نوع خودش منحصر به فرده

اينكه دانشجوها هر وقت  نگاره سر بريدن سياوش را مي بينند مي گن امام حسينه ، عاديه 
اما اين امروزي كه گفت يزيده

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠