گفتم اونايي كه تو فكر خريدن ، زياد هزينه نكنن چه كاريه؟

كليد را در خانه جا گذاشته و پشت درب ضد سرقتي گران قيمت گير كرده است و پسر همسايه به شرط رازداري با دو تا چاقو و صرف پنجاه ثانيه زمان، در را باز نموده است.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠