۲۵ خرداد ۱۳۹۳

احمد ضابطي جهرمي

یاد بعضی نفرات
                           روشنم می دارد
قوتم می بخشد
            ره ٬ می اندازد
و اجاق کهن سرد سرایم
                                    گرم می آید از گرمی عالی دمشان
نام بعضی نفرات رزق روحم شده است
وفت هر دلتنگی
سویشان دارم دست
جراتم می بخشد
روشنم می دارد
                            نام بعضی نفرات
نيما يوشيج

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...