۲۵ خرداد ۱۳۹۳

احمد ضابطي جهرمي

یاد بعضی نفرات
                           روشنم می دارد
قوتم می بخشد
            ره ٬ می اندازد
و اجاق کهن سرد سرایم
                                    گرم می آید از گرمی عالی دمشان
نام بعضی نفرات رزق روحم شده است
وفت هر دلتنگی
سویشان دارم دست
جراتم می بخشد
روشنم می دارد
                            نام بعضی نفرات
نيما يوشيج

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...