۳۰ خرداد ۱۳۹۳

خب خدا را شكر، نگران شده بودم

دانشجو نوشته :يكي از مشهورترين مجسمه هاي داوينچي، رافائل است

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...