خب خدا را شكر، نگران شده بودم

دانشجو نوشته :يكي از مشهورترين مجسمه هاي داوينچي، رافائل است

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

١٤٠

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا