۳۰ خرداد ۱۳۹۳

خب خدا را شكر، نگران شده بودم

دانشجو نوشته :يكي از مشهورترين مجسمه هاي داوينچي، رافائل است

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...