اين آدم بزرگا

پسر دوستم  در پيش دبستاني با دختربچه اي دوسته كه اونم متولد ماه بهمنه، پسرك وقتي فهميد كه در دبستان دخترها و پسرها در مدارس جداگانه اي درس مي خوانند با غم و حيرت پرسيد:
آخه چرا ما كه همه بهمني هستيم؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠